Nákupný košík
0 položiek
Výrobcovia

Reklamačný poriadok

          Tento reklamačný poriadok upresňuje postup spotrebiteľa a predajne OBUV JANEL Kysucké Nové Mesto v prípade, že aj napriek všetkému nášmu vynaloženému úsiliu  ponúknuť spotrebiteľovi výrobok spĺňajúci požiadavky na kvalitu stanovenú normami platnými v Slovenskej republike ako aj v celej Európskej únií, vznikne na strane spotrebiteľa oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného výrobku.

Článok 1   

Výber výrobku a údržba 

Hlavný predpoklad pre úspešné užívanie zakúpeného výrobku je jeho správny výber. Zvolený druh, veľkosť, miera a účelovosť výrobku by mali presne zodpovedať potrebám spotrebiteľa, preto je nutné výrobok pozorne vyskúšať a o vlastnostiach a spôsobe použitia poradiťsa s našim  personálom. Nevhodne zvolený druh, veľkosť, šírka či účelovosť výrobku nemôžu byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu. Ďalším dôležitým predpokladom na zachovanie dobrého stavu výrobku a jeho funkčnosti v priebehu užívania je jeho pravidelná údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba výrobku podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. O zásadách správneho užívania, udržiavania a ošetrovania výrobku podrobne informujeme v záručnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Článok 2 

Zodpovednosť za chyby predanej veci

Predávaná vec musí mať požadovanú a právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.  OBUV JANEL zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Článok 3

Spôsob vybavenia reklamácie

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú chybu. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neposúdi do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci (vedúci predajne alebo ním poverený pracovník) je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie (reklamačný lístok) o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o spôsobe opravy a dobe jej trvania. Spotrebiteľ je povinný predložiť reklamovaný výrobok kompletný, riadne vyčistený, nepremočený a hygienicky nezávadný, najlepšie v originálnom balení. Predávajúci (vedúci predajne alebo ním poverený pracovník) je oprávnený odmietnuť prevziať na posúdenie výrobok, ktorý nebude spĺňať zásady obecnej hygieny.

 

Článok 4

Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený. K reklamovanému výrobku musí spotrebiteľ doložiť doklad o zakúpení tovaru a záručný list. Pri výrobkoch, ktoré boli zaradené do nižšieho kvalitatívneho stupňa (II. akosť), spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie musí doložiť okrem dokladu o zakúpení, záručného listu aj reklamačný štítok, ktorý bol súčasťou predávaného výrobku a na ktorom boli uvedené konkrétne chyby výrobku, kvôli ktorým bol výrobok zaradený do nižšieho kvalitatívneho stupňa (II. akosť). Na chyby uvedené na tomto reklamačnom štítku sa nevzťahuje reklamačné konanie.

 

Článok 5

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku spotrebiteľom. Ak je na predávanej veci, na jej obale, alebo v návode    k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná lehota pred uplynutím tejto lehoty. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba prejavila. Ďalšie používanie výrobku s chybou, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

 

Článok 6

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú je možné odstrániť opravou bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. V prípade, že sa takáto chyba vyskytne, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný  chybu bez zbytočného odkladu odstrániť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď je spotrebiteľ po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej lehoty nepočíta. Ak nemôže spotrebiteľ pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb výrobok riadne užívať, má právo na výmenu výrobku za iný alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Opätovne vyskytnutie sa chyby po oprave znamená, že rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej lehote už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa opätovne vyskytne. Väčší počet odstrániteľných chýb výrobku znamená, že výrobok má v čase uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

 

Článok 7

Neodstrániteľné chyby

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno v stanovenej lehote odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný. V prípade, že ide o neodstrániteľnú chybu, má zákazník právo na:

1. Výmenu výrobku za nový bezchybný

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu výrobku (napr. estetické chyby) a spotrebiteľ nežiada výmenu výrobku, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa bude brať do úvahy charakter chyby, stupeň a spôsob opotrebenia výrobku, dĺžka a miera jeho užívania ako aj možnosti jeho ďalšieho používania.

 

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník), zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Nadobúda účinnosť dňom 1.7.2007


 

Podmienky reklamácie

Na zakúpenú obuv sa vzťahuje 24 mesačná záručná lehota od dátumu jej nákupu. Nezabudnite prosím, že záručná lehota a životnosť obuvi sú rôzne pojmy. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí sa zhodovať so záručnou lehotou. V praxi to znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť obuvi kratšia ako záručná lehota!

 

V prípade, že aj napriek všetkému nášmu úsiliu vznikne zo strany zákazníka dôvod na uplatnenie reklamácie, upravuje postup zákazníka aj našej spoločnosti reklamačný poriadok, ktorý bol vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a je k nahliadnutiu v našej predajni OBUV JANEL, Kysucké Nové Mesto.

Prípadná reklamácia by mala byť uplatnená v predajni kde bola zakúpená.

Reklamačné konanie sa môže začať iba v tom prípade, ak zákazník predloží doklad o kúpe tovaru spolu s priloženým záručným listomkompletný reklamovaný tovar, ktorý musí byť riadne vyčistený, nepremočený a hygienicky nezávadný. Personál našej predajne sú oprávnení odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu, ak nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.

 Upozorňujeme, že záručný list je nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a bez záručného listu bude prípadná oprava účtovaná ako nezáručná!

 

Kupujúci je povinný chybu alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou reklamovať bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba prejaví. Prípadné ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

 

Pri uplatnení záručného práva budeme postupovať nasledovne:

 

1. bezplatná oprava (najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie)

2. výmena tovaru za nový

3. odstúpenie od zmluvy

 

 Záruka sa nevzťahuje na:

 

 • vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty

 

 • opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania

 

 • opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby

 

 • mechanické poškodenie (okopanie obuvi, deformácie päty v dôsledku obúvania bez obuváku, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)

 

 • znehodnotenie podšívok obuvi pôsobením potu

 

 • predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi alebo pri výbere neúmerne väčšej obuvi ako je veľkosť chodidla

 

 • predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodovej šírky

 

 • poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok

 

 • na obuv, na ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním obuvi

 

 • premokanie flexiblovej obuvi jej používaním vo vlhkom alebo mokrom prostredí

 

 • púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo prevlhnutie usňovej obuvi

 

 • na nerovnomernú kresbu líca a čiastočnú rozdielnosť povrchu, ktorá je pre prírodnú useň prirodzená